Elevhälsoteamet

Skolan har ett elevhälsoteam som leds av rektor och består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog

Elevhälsoteamet utgör en viktig del av skolans övergripande struktur och är sammansatt av kompetenta yrkespersoner som samarbetar för att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Teamets sammansättning, med skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog, ger en mångsidig och helhetsorienterad approach för att möta olika behov och utmaningar.

Skolsköterskan: Vår skolsköterska Gabriella är en nyckelfigur i elevhälsoteamet och fokuserar på att övervaka och främja hälsan hos eleverna. Genom hälsoundersökningar och hälsosamtal bidrar skolsköterskan till att identifiera eventuella hälsoproblem och ger stöd kring livsstilsfrågor som kost, sömn och fysisk aktivitet. Skolsköterskan fungerar även som en länk mellan skolan, hemmet och andra vårdgivare.

Som skolsköterska i Sverige genomför man hälsosamtal och inskrivning med alla elever. Dessa samtal sker i nära dialog med eleverna och i de lägre klasserna hålls de även tillsammans med föräldrarna. Under samtalen diskuterar vi hälsosamma vanor för att må bra samt hur man trivs i skolan. Dessutom följer skolsköterskan upp längd, vikt och hörsel samt ser till att barnen är vaccinerade enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Elever kan också vända sig till skolsköterskan med olika hälsoproblem.

Här i Spanien är det inte möjligt att följa upp vikt, längd och hörsel, och de hälsosamtalsenkäter som används i Sverige kan inte tillämpas här. Skolsköterskan blir därför mer som en informationskanal som delar med sig av vilka kontroller, vaccinationer och frågor som normalt tas upp under hälsosamtalen.

Gabriella finns här för att hjälpa till och besvara alla era frågor och funderingar och är en positiv kraft för skolan och är en trygg resurs för era barns hälsa.

Kurator: Skolkuratorn är specialiserad på att stödja elevernas psykosociala utveckling. Genom individuella samtal och gruppaktiviteter arbetar kuratorn för att främja elevernas emotionella och sociala välbefinnande. Skolkuratorn kan även vara involverad i att hantera konflikter, stödja elever i svåra situationer och erbjuda rådgivning för både elever och deras familjer.

Specialpedagog: Specialpedagogen har expertkunskap när det gäller att stödja elever med olika inlärningsbehov. Genom att samarbeta med lärare och andra skolpersonal utformar specialpedagogen anpassningar och stödåtgärder för att säkerställa en inkluderande lärmiljö. Specialpedagogen arbetar för att möjliggöra att varje elev når sina utbildningsmål utifrån sina individuella förutsättningar.

Skolpsykolog: Skolpsykologen tillhandahåller expertis inom psykologiska aspekter av elevernas utveckling och lärande. Genom psykologiska utvärderingar och interventioner stödjer skolpsykologen elever som kan ha specifika behov inom det psykologiska området. Skolpsykologen samarbetar också med lärare och föräldrar för att skapa en gynnsam miljö för elevernas mentala hälsa. Vår skolpsykolog är en extern konsult som tas in vid behov. Det ger skolan möjlighet att dra nytta av psykologens expertis när det krävs.

Ledning av rektor: Rektorn spelar en central roll som ledare för elevhälsoteamet. Genom att ge riktlinjer, resurser och stöd möjliggör rektorn effektivt arbete och samarbete inom teamet. Rektorn är även ansvarig för att integrera elevhälsoperspektivet i skolans övergripande strategier och beslut.

Detta utgör vårt mångsidiga och samordnade elevhälsoteam som sträcker sig bortom undervisningen för att stödja eleverna på olika nivåer och säkerställa en trygg och hälsosam skolmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan teamet skapa en helhetsbild av elevernas behov och bidra till en inkluderande och trivsam skolmiljö.

Gå längst upp på sidan